Thursday, November 02, 2006

Koshashin, 1880s


Koshashin, 1880s, originally uploaded by Gatochy.

Found in Bygone Fashion.

No comments: