Wednesday, October 18, 2006

Vargas, Kimono Girl, 1922


Vargas, Kimono Girl, 1922, originally uploaded by Gatochy.

Found in Bygone Fashion.

No comments: