Friday, September 08, 2006

Ephemera Society of America, Poppy Oil Soap ad, 1870s

No comments: