Thursday, September 14, 2006

Elizabeth Keith, Shigiyama in 'Hagamoro' 1936

No comments: